تفاوت‌های دیگ بخار با بخارساز برقی

مقایسه‌ی ديگ بخار با بخار ساز برقي و هیتر برقی سونا با کوره‌های گازی از نظر:
• جانمایی
• راندمان مصرفی
• راندمان حرارتی
• تعمیر و نگهداری
• ظاهر دستگاه