استخر هوشمند چیست؟

استخر هوشمند

• تعریف استخرهای هوشمند
• مزایای هوشمندسازی استخر
• پمپ اتوماتیک استخر
• کلرزن نمکی اتوماتیک
• سیستم اتوماتیک تمیز کردن استخر

نشتی در استخر

نشتی در استخر

• تشخیص محل نشتی استخر
• نشتی در کاسه‌ی استخر
• نشتی در تجهیزات کاسه‌ی استخر
• نشتی در لوله‌کشی استخر
• نشتی در تجهیزات تصفیه خانه استخر