زانو UPVC

زانو UPVC

 

زانو یکسردنده

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 یا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد که یکسر آن رزوه ای می باشد.

زانو دو سردنده

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد ، این اتصال به صورت دو سردنده ای می باشد.

زانو یکسرمغز ( چپقی )

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال به صورت یکسر مغزی می باشد .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید