سرشلنگی UPVC

سرشلنگی UPVC

اتصالی است که به انتهای شلنگ متصل می گردد تا شلنگ را به یک شیر یا شلنگ دیگر متصل نماید .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید