سنگ هیتر هارویا فنلاند

سنگ هیتر سونا فنلاند

سنگ هیتر سونا هارویا فنلاند

سنگ هیتر سونا جهت ذخیره انرژی حرارتی و پخش آن در سونا بکار می رود.

✔️به این نکته دقت داشته باشید که هر سنگی مناسب سونا نیست و سنگ سونا می باید انرژی متناسبی را در خود ذخیره کرده و تحمل شوک حرارتی را داشته باشد

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید