سه راه UPVC

سراه UPVC

از این وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سه راهی 90 درجه UPVC

سه راهی قائم که سه راهی مساوی نیز نامیده می شود اتصالی است که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد . این سه راهی هم به صورت چسبی،هم یکسردنده و هم سه سر دنده موجود می باشد.

سراهی 45 درجه UPVC

از این اتصال جهت انشعاب گیری با زاویه ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی تبدیل UPVC

جهت اتصال انشعابهای فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال در اندازه های تبدیلی گوناگون و به صورت چسبی،یکسردنده موجود می باشد .

سه راهی ناف دنده

از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید