سیستم ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮ Swimming Pool Ventilation

🎧 🎧 شما میتوانید مقاله زیر در رابطه با سیستم تهویه استخر را در قالب پادکست آموزشی ArianPoolCast007 بشنوید :

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻬﻮﻳﻪ در استخر، نه‌تنها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻓﻀﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ ﻛﺎﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻى رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد پیش‌بینی ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ از ﻗﺒﻴﻞ رختکن‌ها، دوش‌ها، مکان‌های شست‌وشو، ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

تهویه ﻫﻮا از یک‌سو ﺑﺮاى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ اﻛﺴﻴﮋن جذب‌شده ﻃﻰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ است و از ﺳﻮی دیگر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ،ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ، ﺑﺨﺎر آب پخش‌شده، ﺑﻮی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر می‌آید. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ ٥ ﺗﺎ ٦ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن خطرآفرین ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان ٥/٠ درﺻﺪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در ﻫﻮاى ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﻘﺪار ٢/٢ ﺗﺎ ١١ مترمکعب در ﺳﺎﻋﺖ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ) ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺑﻮى ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك نیست وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎى منتشرشده در ﻓﻀﺎى اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺧﻮرﻧﺪﮔﻰ زﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮ تأسیسات ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.

به‌طورکلی، ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮ را می‌توان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد :

✔️ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﻀﺮ
✔️ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺎﺳﻰ آن
✔️ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن رﻃﻮﺑﺖ و تأمین ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ

ﺟﺪول ٨ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮورى را در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻀﺎ ﻣﺸﺨﺺ می‌نماید.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دریچه ورودى ﻫﻮاى ﺗﺎزه و درﻳﭽﻪ خروجی ﻫﻮاى اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻘﻒ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد زﻳﺮا  ﺟﺮﻳﺎن هوای ورودی قبل از ورود کامل به فضا از دریچه خروجی به بیرون می رود. در رختکن‌ها، درﻳﭽﻪ خروجی هوا را ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﺑﻮى ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺷﺪه از جوراب‌ها و کفش ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺒﻴﻪ درﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻰ، معمولاً ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻛﻤﻚ می‌نماید وﻟﻰ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آن ﺑﺎﻳﺪ به‌گونه‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ دور از دﺳﺘﺮس کودکان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ شست‌وشوى ﻛﻒ ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻠﻰ وارد ﻧﻴﺎورد.

ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ به‌صورت ٢٤ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻃﻮل مدت‌زمانی ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده نمی‌شود می‌توان ﻣﻴﺰان آن را ﻛﺎﻫﺶ داد .

ﻧﻮع ﻓﻀﺎحجم در ساعت
دفتر3
آشپزخانه بزرگ10
استخر8
رستوران4
رخت کن4
توالت5
نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید