021-41572
  • شرکت سازه سازان

    احتراما عطف به نامه شماره ۹۲-۲ مورخ ۱۳/۹/۹۲ آن شرکت در خصوص درخواست صدور تاییدیه حسن انجام کار جهت اتصالات و شیرآلات UPVC  خریداری شده از آن شرکت به استحضار می رساند اقلام فوق الذکر خریداری شده از آن شرکت در سایت تصفیه خانه های آبادان و خرمشهر مصرف گردیده و مورد تایید می باشند.

    شرکت سازه سازان

    نظرات

    نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید