021-41572

شیر تخلیه اتوماتیک بخارساز

شیر تخلیه اتوماتیک بخارساز

شیر تخلیه اتوماتیک

در زمان های متوالی و در زمان خاموش شدن دستگاه،آب داخل دستگاه را به جهت حذف رسوبات تخلیه می کند.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید