محاسبات بار استخر شنا (بخش سوم)

محاسبات بار استخر شنا

محاسبه بار رطوبت

جدول 1، دمای طراحی توصیه‌شده توسط ASHRAE را برای استخرهای سرپوشیده ارائه می‌دهد. در این جدول، حداکثر دمای 90 درجه فارنهایت (شناگران سالخورده) نشان داده شده است. ASHRAE همچنین پیشنهاد می‏دهد که دمای هوا نباید بیش از 86 درجه فارنهایت باشد. این دما آستانه آسایش و راحتی است. بیشتر مدارهای تبرید، تنها برای حداکثر دمای F ° 90 طراحی‌شده‌اند.

بحث فرمول تبخیر، فراتر از محدوده این مقاله است. فرمول ASHRAE از روش دیفرانسیل بخار برای تعیین نرخ تبخیر از سطح آب استفاده می‌کند. این فرمول برای محاسبه فاکتورهای ذکرشده در جدول 1 استفاده می‌شود.

 

 

نوع تجهیزات و تأسیساتدمای هوادمای آب
تفریحی85 – 75 درجه فارنهایت85 – 75 درجه فارنهایت
درمانی85 – 80 درجه فارنهایت95 – 85 درجه فارنهایت
مسابقات85 – 78 درجه فارنهایت82 – 76 درجه فارنهایت
غواصی85 – 80 درجه فارنهایت90 – 80 درجه فارنهایت
شناگران سالمند90 – 84 درجه فارنهایت90 – 85 درجه فارنهایت
هتل85 – 82 درجه فارنهایت92 – 86 درجه فارنهایت
جکوزی / اسپا85 – 80 درجه فارنهایت104 – 97 درجه فارنهایت

جدول 1- توصیه‌های دمای طرحی آب‌وهوا توسط ASHRAE

جدول 2 ضرایب فعالیت‌های مختلف را نشان می‌دهد که می‌تواند روی نتایج پایانی بر اساس نوع استخر، اثر بگذارد. مقادیر ذکرشده در جدول 3 بر اساس FPM 25 جابجایی هوا برروی سطح آب است. اشکال مختلف این فرمول برای افزایش حرکت هوا بر روی سطح آب، در دسترس است. تمام مقادیر در جدول 3 بر اساس مقدار ضریب فعالیت یک (1) و برای زمان تحت بهره‏برداری هستند. توجه داشته باشید که در تمام ساعات بدون بهره‌برداری، بایستی ضریب فعالیت 5/0 برای تعیین میزان تبخیر استفاده شود.

نوع استخرضریب فعالیت

استخر خالی

استخر مسکونی

استخر مستغلاتی

درمانی

هتل

عمومی، مدرسه

جکوزی، اسپا

استخر موج‏افکن، استخر سرسره‏دار

5/0

5/0

65/0

65/0

8/0

1

1 تا 5/1

5/1 و بیشتر

جدول 2- ضریب فعالیت‌ها از کتابچه راهنمای ASHRAE 2007

 

محاسبات بار استخر شنا (بخش سوم)

هوای تهویه

به‌طورکلی مقدار تهویه هوای موردنیاز، برابر مقدار توصیه‌شده توسط استاندارد 62.1 ASHRAE است و اکثر کدهای استاندارد، بر اساس این روش هستند. نسخه 2007 این استاندارد، توصیه می‌کند که محاسبات بر اساس فوت مربع سطح آب با نرخ cfm 48/0 در هر فوت مربع باشد. ضمناً مساحت فوت مربع از سطح عرشه / کف، باید با نرخ دیگری (معمولاً cfm 06/0 بر هر فوت مربع) محاسبه شود. اگر فضا شامل ناحیه افراد تماشاگر باشد، بایستی میزان cfm 5/7 به ازای هر فرد، به‌اضافه cfm 06/0 به ازای هر فوت مربع از منطقه تماشاچی نیز اضافه گردد.

این استاندارد همچنین نشان می‌دهد که هنگام محاسبه رطوبت هوای تهویه‌ای که به فضا وارد می‌شود، بایستی از داده‏های آب‌وهوایی رطوبت‌زدایی ASHRAE استفاده نمود. توصیه بر استفاده از شرایط آب‌وهوایی 1% است. فرمول زیر برای تعیین مقدار رطوبت هوای تهویه استفاده می‌شود:

محتوای رطوبت هوای داخلی
دمای داخلیgrains / lb
50% RH60% RH
74 درجه فارنهایت6275
76 درجه فارنهایت6881
78 درجه فارنهایت7286
80 درجه فارنهایت7792
82 درجه فارنهایت8296
84 درجه فارنهایت88106
86 درجه فارنهایت93113
88 درجه فارنهایت100120

جدول 4- دستورالعمل‌های محتوای رطوبت (همه مقادیر در سطح دریا)

تأثیر انسان بر رطوبت

رطوبتی که توسط افراد به وجود می‌آید، به‌طورمعمول تنها زمانی موردتوجه قرار می‌گیرد که مناطق حضور تماشاچی بخشی از فضای طراحی باشد. اکثر راهنماهای طراحی، رطوبت پنهان برای هر فرد را با واحد btu/h در نظر می‌گیرند. دمای بیشتر استخرهای سرپوشیده بیش از 80 درجه فارنهایت است؛ بنابراین 20% بیشتر از مقدار پنهان ذکرشده در اکثر کتاب‌های طراحی بایستی اضافه شود. توصیه بر btu/h 190 برای هر نفر است. بطور مثال، با وجود 100 نفر، مقدار btu/h 19000 رطوبت در ساعت تولید می‌شود. برای تبدیل این مقدار به lbs/h رطوبت، از ضریب  btu/h1061 به ازای هر lbs استفاده می‌شود؛ بنابراین btu/h 19000 برابر با lbs/h 9/17 یا تقریباً مشابه با تبخیر از یک سطح استخر 400 فوت مربعی در فضای 82 درجه فارنهایت، 80 درجه فارنهایت آب و 55% RH است.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید