مغزی UPVC

مغزی UPVC

 مغزی ها شامل مغزی رو پیچ ساده – روپیچ توپیچ تبدیل و روپیچ تبدیل می باشند . از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ همانند بوشن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود .

نکته :‌ از مغزی های تبدیل روپیچ نیز برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید