نازل استخر IML اسپانیا

نازل استخر IML اسپانیا
مدلنام کالاجنسسایز اتصال
A-001نازل دیواری استخرABS“11.2-“2
MP02041Bکور کنABS“11.2

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید