نازل جكوزي

نازل جکوزی

براي طراحي مكان نازل جکوزی بايد به اين نكته توجه كرد كه براي هر نفر ٢تا ٦ نازل در نظر گرفته شود و بدين ترتيب با مشخص بودن تعداد مجاز كاربران جكوزي،ميتوان تعداد نازل هارا بدست آورد.

آب خروجي از نازل جکوزی بايستي حداقل فشاري معادل ٢اتمسفر داشته باشد تااثر درماني خود را از دست ندهد( آب خروجي از هرنازل نيز بين ١٢-٢٥ GPM در نظر گرفته شود )

براي محاسبه قطر لوله هاي آب تحت فشار جكوزي ،پس از محاسبه دبي حجمي آب لوله هاو روش افت فشار ثابت از نمودارهاي تعيين سايز لوله ها استفاده ميشود.در انتخاب مقدار افت فشار لوله ها بايستي دقت شود زيرا در صورتي كه افت فشار كوچك فرض شود سايز لوله ها افزايش مي يابدولي سايز پمپ ها و در نتيجه توان مصرفي آنها كاهش مي يابد( بزرگ در نظر گرفتن افت فشار درون لوله ها نيز باعث كاهش سايز لوله ها و افزايش سايز پمپ ها و توان مصرفي آنها ميگردد)

براي متعادل كردن فشار نازل ها بايستي لوله ي اصلي آب تحت فشار به صورت يك حلقه (Ring) طراحي شود بدين ترتيب ميتوان انتظار داشت كه مقدار آب خروجي از كليه نازل ها يكسان باشد.

دریافت کاتالوگ

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید