021-41572

نازل جکوزی

نازل جکوزی

برای طراحی مکان نازل جکوزی باید به این نکته توجه کرد که برای هر نفر ٢تا ۶ نازل در نظر گرفته شود و بدین ترتیب با مشخص بودن تعداد مجاز کاربران جکوزی،میتوان تعداد نازل هارا بدست آورد.

آب خروجی از نازل جکوزی بایستی حداقل فشاری معادل ٢اتمسفر داشته باشد تااثر درمانی خود را از دست ندهد( آب خروجی از هرنازل نیز بین ١٢-٢۵ GPM در نظر گرفته شود )

برای محاسبه قطر لوله های آب تحت فشار جکوزی ،پس از محاسبه دبی حجمی آب لوله هاو روش افت فشار ثابت از نمودارهای تعیین سایز لوله ها استفاده میشود.در انتخاب مقدار افت فشار لوله ها بایستی دقت شود زیرا در صورتی که افت فشار کوچک فرض شود سایز لوله ها افزایش می یابدولی سایز پمپ ها و در نتیجه توان مصرفی آنها کاهش می یابد( بزرگ در نظر گرفتن افت فشار درون لوله ها نیز باعث کاهش سایز لوله ها و افزایش سایز پمپ ها و توان مصرفی آنها میگردد)

برای متعادل کردن فشار نازل ها بایستی لوله ی اصلی آب تحت فشار به صورت یک حلقه (Ring) طراحی شود بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که مقدار آب خروجی از کلیه نازل ها یکسان باشد.

دریافت کاتالوگ

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید