021-41572

چهارراهی UPVC

چهارراهی UPVC

از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود ، استفاده به منظور اتصال انشعابات فرعی به اصلی .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید