نشتی در استخر

• تشخیص محل نشتی استخر
• نشتی در کاسه‌ی استخر
• نشتی در تجهیزات کاسه‌ی استخر
• نشتی در لوله‌کشی استخر
• نشتی در تجهیزات تصفیه خانه استخر

کلرزن نمکی استخر

کلرزن نمکی استخر

• معایب گندزدایی استخر با کلر
• کلر آزاد و کلر ترکیبی
• گندزدایی استخر با سیستم الکترولیز نمکی
• مزایای گندزدایی استخر با کلرزن نمکی
• استفاده از نمک منیزیم دار در سیستم الکترولیز نمکی