021-41572

فیلترشنی استخر

فیلترشنی استخر

فیلترهاى شنى فایبرگلاس رایج ترین نوع فیلتر مورد استفاده براى استخر ها مى باشد که با ایجاد سرعت مناسب براى فیلتراسیون، تصفیه اى ایده آل را فراهم مى سازد. در هنگام تصفیه، آب کثیف استخر از لوله ورودى وارد فیلتر مى شود. فشار پمپ و نیروى جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت مى کند و شن و ماسه هاى ریز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب استخر مى گیرند. در پایین فیلترهاى شنى نازل هایى با سوراخ هاى بسیار ریز وجود دارد که اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل این نازل ها عبور مى کند. در زیر مخزن، آب تصفیه شده از لوله خروجى خارج مى شود.

فیلترهاى شنى فایبرگلاس اغلب در فشار کارى ۲٫۵  بار کار مى کنند. افت فشار در بستر شن و ماسه تمیز، معمولا خیلى کم است اما محسوس مى باشد و از طرف کارخانه سازنده و در کاتالوگ آن شرکت مشخص مى باشد.

براى بدست آوردن ظرفیت فیلترهاى شنى بدین صورت عمل مى کنیم: با در دست داشتن دبى آب جهت تصفیه و سرعت فیلتراسیون مور نیاز مساحت فیلتر شنى را محاسبه مى کنیم. دبى آب را از تقسیم حجم استخر بر زمان تصفیه (۴تا۸ ساعت) بدست مى آوریم،

Q=AV

A(m2)= Q(m3/h)/V(m3/h/m2)

حال قطر به راحتى قابل محاسبه است.

A= πD2/4

وارد کاتالوگ شده مدل مناسب فیلتر شنى (mm) با عدد قطر را انتخاب مى کنیم.

مثال: انتخاب فیلتر جهت استخر به حجم ۲۴ مترمکعب:

Q=24/4=6M3/H

V=50 m3/h/m2

A=6/50=0.12 m2

A= πd2/4

D=390 mm

فیلتر مناسب قطر ۴۰۰ میلیمتر می باشد که   FEC-400-VT مناسب می باشد.

براى استخر مورد طراحى معمولا تعداد فیلتر ها را زوج انتخاب مى کنند و یک فیلتر را براى هر دو فیلتر به عنوان رزرو قرار مى دهند تا در زمان تعمیر آن را وارد خط کرد. براى جکوزى نیز به دلیل تفاوت دمایى که آب استخر با آب جکوزى دارد باید فیلتر جداگانه اى را انتخاب کرد و در مدار قرار داد.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید