افت فشار در مسير لوله كشى

افت فشار در مسير لوله كشى

معمولا براى محاسبه افت فشار در شبكه لوله كشى تاسيسات، از افت حدودى برابر با 1 الى 4 متر در 100 متر استفاده مى كنند. به اين صورت كه متراژ بزرگترين طول مسير لوله كشى را در 1 الى 4 درصد ضرب كرده و ارتفاع افت سيستم لوله كشى را محاسبه مى كنند. بايد دانست شيرآلات، اتصالات و ادوات به كار برده شده در مسير لوله كشى نيز بار اضافه را براى افت فشار در سيستم لوله كشى بر مسير اعمال مى كنند كه براى محاسبه ى آن ها به زمان زيادى نياز است. اما در مجموع توسط يك روش تجربى مى توان با ضرب متراژ بدست آمده براى لوله در ضريب 1.5 ، افت فشار لوله كشى را برآورد كرد. اين ضريب براى در نظر گرفتن افت در اتصالات و شيرآلات مى باشد. براى مثال اگر مسير لوله كشى در بزرگترين طول انشعاب و برگشت آن، 100 متر باشد، با ضرب 100 در 1.5 متراژ تصحيحى را بدست مى آوريم كه برابر با 150 متر است. حال 150 متر، متراژ تصحيحى را در 1 الى 4 درصد مد نظر ضرب مى كنيم كه با در نظر گرفتن 3 درصد اين عدد برابر با 4.5 متر مى باشد. ملاحظه مى شود كه افت فشار در مسير لوله كشى كمتر از افت فشار در فيلترها مى باشد. البته این اعداد مربوط به لوله کشی از جنس فلزی می باشد. بابت لوله کشی PVC-U که بهترین پیشنهاد برای سیکل استخر می باشد افت فشار عددی زیر یک به ازای هر 100 متر می باشد و در محاسبات 0.8 به ازای هر صد متر را در نظر میگیریم.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید