شیرهای یکطرفه ( Check Valves )

شیرهای یکطرفه (Check Valves)

از اين شير براي جلوگيري از بازگشت موادي كه به مقصد فرستاده مي­شود استفاده مي­گردد. طرز عملكرد اين شيرها بدين صورت است كه فشار سيال دريچه شير را بلند كرده و باعث عبور سيال مي­شود و تا زمانيكه فشار زير دريچه بيشتر از فشار روي آن باشد، شير باز مي­ماند و عبور مايع يا گاز ادامه مي­يابد. اگر به هر علتي فشار زير دريچه كمتر از فشار روي آن شود، وزن خود دريچه و موادي كه قصد برگشتن دارندباعث بسته شدن شير و جلوگيري از برگشت مواد مي­شوند. اين شيرها در انواع مختلفي ساخته مي­شوند
كه عبارتند از:

شيرهاي يك­طرفه توپي

اين شير داراي يك توپ در فضاي استوانه­اي است كههنگام عبور جريان بالا آمده و مسير جريان باز مي­شود وليدر صورت برگشت جريان به محل نشست برگشته و مسير  عبور را مسدود مي­كند.

شیر توپی

شير يك­طرفه ديسكي

اين شير مانند شير يك­طرفه توپي عمل مي­كند اما به جاي توپ داراي يك صفحه است كه به بدنه لولا شده است.

شیرهای یکطرفه ( Check Valves )

شير يك­طرفه پيستوني

اين شير داراي يك پيستون متصل به فنر است كه در يك فضاي استوانه­اي حركت مي­كند. جريان در مسير رفت به پيستون فشار آورده و آن را از محل نشيمنگاه بلند كرده و باعث عبور جريان مي­شود ولي در صورت برگشت جريان پيستون در اثر نيروي فنر به محل نشيمنگاه برگشته و مسير عبور را مسدود مي­كند.

شیرهای یکطرفه ( Check Valves )

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید