آشنایی با انواع استخرهای شنا

آشنایی با انواع استخرهای شنا

خلاصه مطلب
تصمیم داریم در این مقاله با انواع استخرها آشنا شویم و مصارف گوناگون آنان را شرح دهیم. در ادامه انواع استخرهای شنا بنا بر نوع مصرف و کاربرد توضیح داده خواهد شد. 1. Homeowner Pool (استخر مسکونی یا خصوصی) اﺳﺘﺨﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً...

جدول سر تیترها

تصمیم داریم در این مقاله با انواع استخرها آشنا شویم و مصارف گوناگون آنان را شرح دهیم. در ادامه انواع استخرهای شنا بنا بر نوع مصرف و کاربرد توضیح داده خواهد شد.

1. Homeowner Pool (استخر مسکونی یا خصوصی)

اﺳﺘﺨﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟـﻚ، اﻋـﻀﺎء ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ٣ واﺣـﺪ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻰ و ﻳـﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧـﺎن ﺷﺨﺼﻰ مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرد. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪارد.

2. Public Pool (استخر عمومی)

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻳـﺎ ﻗـﺸﺮ ﺧﺎﺻـﻰ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى مؤسسات، سازمان‌ها ﻳـﺎ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﻣﺪارس، مهدکودک‌ها، پادگان‌های ﻧﻈـﺎﻣﻰ، ﭘﻼژﻫـﺎ، کمپ‌ها ﻳـﺎ مجتمع‌های ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ، هتل‌ها، متل‌ها و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ.

3. Wading Pool (اﺳﺘﺨﺮ آﻣﻮزﺷﻰ ﺧﺮدﺳﺎﻻن)

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮدﺳﺎﻻن، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى کم‌عمقی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ و آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرند. ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد بزرگ‌سال در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ به‌منظور ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻳﺎ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺧﺮدﺳﺎل است؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﻛﺮدن اﻓﺮاد بزرگ‌سال در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

4. Leisure Pool (استخر شنای تفریحی)

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرند و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در مکان‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﻈﻴﺮ هتل‌ها و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ازنظر اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ به‌جز ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ آب نیستند. ازاین‌رو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ در شکل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮاﺣﻰ و اﺣﺪاث می‌شوند.

5. White Water Slide (اﺳﺘﺨﺮ ﺳُﺮﺳُﺮه‏دار)

ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮى اﻃﻼق می‌شود ﻛﻪ داراى ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺳﺮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ، ﺗﻮﻧﻠﻰ (داﻻﻧﻰ) و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدش آب و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺨﺘﺺ آن ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎى ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ را دارا می‌باشند.

6. Wave Pool (اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮج اﻓﻜﻦ)

ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ اﻃﻼق می‌شود ﻛﻪ داراى ﻃﺮح و ﺷﻜﻞ ویژه‌ای ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮج ﺳﺎز در آن‌ها به‌طور مصنوعی ﻣﻮج اﻳﺠﺎد می‌گردد.

7. Olympic Pool (اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎى حرفه‌ای و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت)

اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت (ﻣﻠﻰ ﻳﺎ بین‌المللی) و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎى حرفه‌ای ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شوند به‌گونه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاین‌گونه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ ورزش‌های آﺑﻰ، ﻛﻤﺘﺮ امکان‌پذیر اﺳﺖ.

8. Diving Pool (استخر شیرجه)

ﻳﻜﻰ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ رشته‌های ورزش آﺑﻰ ﺷﻴﺮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ و ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ورزش، ﺷﻨﺎﮔﺮان از ﺳﻜﻮﻫﺎ و ﻳﺎ تخته‌های شیرجه‌ای ﻛﻪ داراى ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ١ ﺗﺎ ١٠ ﻣﺘﺮ می‌باشند ﺑﻪ درون آب ﺷﻴﺮﺟﻪ می‌زنند. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ورزش در ﮔﺮوی ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮﺟﻪ‏روﻧﺪه اﺳﺖ؛ به‌گونه‌ای ﻛﻪ آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻰ در اﺟﺮاى ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﻴﺮﺟﻪ‏روﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ازاین‌رو ورزش ﺷﻴﺮﺟﻪ و به‌خصوص ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آن، در ﻓﻀﺎى ﺑﺴﺘﻪ و قابل‌کنترل ﺑﺮﮔﺰار می‌شود.

ﺷﻴﺮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت از روى تخته‌های ﭘﺮﺷﻰ و ﻳﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اجرا درمی‌آید ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺑﺰرگ، اﻳﻤﻦ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ دارد.

نکته: اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻖ و ﻓﻀﺎى ﻻزم و تأمین ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ تخته‌های ﭘﺮﺷﻰ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ٣ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آب می‌باشند؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت ازدﺣﺎم و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل، اﻣﻜﺎن ﺧﺎرج ﻛﺮدن تخته‌های ﭘﺮﺷﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

9. Multipurpose Pool (اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى چندمنظوره)

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻰ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى مسابقه‌ای و ﺗﻤﺮﻳﻨﻰ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﺎﻳﺮ ورزش‌های آﺑﻰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدى ﻓﺮاﻫﻢ می‌شود؛ به‌گونه‌ای ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻖ و ﺷﻴﺐ ﻣﺠﺎز در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و بهره‌گیری از تقسیم‌کننده‌های ﺷﻨﺎور، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ کارایی و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن‏ها ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى چندمنظوره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

10. SPA Pool (اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﺮم)

ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ اﻃﻼق می‌شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف درﻣﺎن و آراﻣﺶ‏ﺑﺨﺸﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‏اند. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراى اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻴﻜﻠﻰ آب، آب ﮔﺮم، آب ﺳﺮد، ﺣﻤﺎم آب ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا درون آب، اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب و … می‌باشند. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى آﺑﮕﺮم ﻃﺒﻴﻌﻰ، کم‌عمق ﺑﻮده و ﺑﺮاى ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

11. Disabled Pool (اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻠﻮﻻن)

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﺷﻜﻞ و ﻃﺮح وﻳﮋه ﺑﻮده و ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺟﺴﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرند.

12. Movable Bottom Pool (اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ ﻣﺘﺤﺮك)

ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ اﻃﻼق می‌شود ﻛﻪ در آن‌ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ، ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻻآﻣﺪن ﺑﻮده و داراى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدتمیزکننده از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺷﺶ آب است. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ معمولاً چندمنظوره ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل به کار ﻣﻰ روﻧﺪ.

13. Water Polo Pool (اﺳﺘﺨﺮ واﺗﺮﭘﻠﻮ)

اﺳﺘﺨﺮ واﺗﺮﭘﻠﻮ اﺳﺘﺨﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺳﻤﻰ و ﻳﺎ غیررسمی واﺗﺮﭘﻠﻮ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺗﺮﭘﻠﻮ ازجمله مشکل‌ترین ورزش‌های ﺗﻴﻤﻰ آﺑﻰ اﺳﺖ. ﺑﺎزى واﺗﺮﭘﻠﻮ اﻏﻠﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺠﺎم می‌شود.

14. Scuba Diving Pool (استخر غواصی)

اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻮاﺻﻰ، اﺳﺘﺨﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻏﻮاﺻﻰ ﺑﺎﻳﺪ داراى اﺑﻌﺎد، اندازه‌ها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

15. Synchronized Swimming (اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎى ﮔﺮوﻫﻰ و ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ـ ﺷﻨﺎى ﻣﻮزون)

ﺷﻨﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ به‌صورت ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺑﺮﮔﺰار می‌شود، ﻳﻜﻰ از رشته‌های ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖ در ورزش‌های آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدى در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دارد. اﻳﻦ ورزش، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدى ﺧﺎص است.

مقالات مرتبط
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید