استخرهای شنا

رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و محیط زﻳﺴﺖ (HSE) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ

خلاصه مطلب
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ (ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و رواﻧﻰ) و ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اى، ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻰ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ...

جدول سر تیترها

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ (ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و رواﻧﻰ) و ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اى، ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻰ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ورزﺷﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دوﭼﻨﺪان ﻣﻴﺴﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ورزش ﻫﺎى آﺑﻰ، روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ورزﺷﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اى ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد از اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ، ﺧﻄﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻰ و ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از آن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﻳﻤﻨﻰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺟﺴﻤﻰ ﻣﻮﻗﺖ ( ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ و …) ، داﺋﻤﻰ ( ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰى ، آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻰ ﻧﺨﺎع و …) و ﺣﺘﻰ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن آن ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﻳﻤﻨﻰ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، داﻣﻨﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﻳﻤﻨﻰ راﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ وﺳﻴﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ. ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﻳﻤﻨﻰ ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ و رﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ورزش ﻫﺎى آﺑﻰ، ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﻰ ﮔﺮدد. از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻰ اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﻮادﺛﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮادث در اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﻳﻰ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗﻰ را ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﻰ و ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮاد ﻓﺮار در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎى ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻰ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﮕﺎن در ﭘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ اﻳﻤﻦ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻤﻨﻰ ﻳﻚ ارزش ﻛﻠﻰ و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاى آن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻰ و اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﻮد. واژه رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻇﻬﻮر ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻫﺮ ﺧﻄﺮ ﭼﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻰ رﻳﺴﻚ را ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ از ﺣﺎدﺛﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى آن ﻣﻰ داﻧﺪ. ارزﻳﺎﺑﻰ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ در ﺑﺎزه ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮورى است؛ زﻳﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﻤﻨﻰ ﺷﻨﺎﮔﺮان اﺳﺖ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮات اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺮات را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس آن، راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺣﺬف ﺧﻄﺮ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده و اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺨﻠﻒ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ.

برخی تحقیقات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻰ آب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺖ. ﻫﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ( ٢٠٠٨ ) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﻮع آﺳﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى روﺑﺎز ﺑﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺑﺮوز ﺣﻮادث در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻰ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻛﺮار ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﺴﺎس ﺳﺎزى ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﻮرد ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﻜﻰ از روش ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﺪ (HAZID) اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﻰ از اﺟﺮاى اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻰ اﻳﻤﻦ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ و ﺳﭙﺲ ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش HAZID در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﻛﺎر

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ- ﻣﺸﺎﻫﺪهاى در ﺳﺎل ١٣٩٥ ﺑﺮ روى ٧ واﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ٣ ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺗﻜﻨﻴﻚ HAZID ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮ HAZID ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب وداراى داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻰ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ HSE ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ٣ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻴﻢ ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﻄﺮات ؛ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻰ، ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ، ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎى ﻣﻴﺪاﻧﻰ وﺳﻴﻊ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ(در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮات)، ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎى روزاﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ روش ﻃﻮﻓﺎن ﻓﻜﺮى، ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﺨﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎ در ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر HAZID (ﺷﻜﻞ١) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.(ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه(ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ).

ﺗﺎرﻳﺦ:ﻧﺎم ﭘﺮوژه:ﻧﺎم ﻗﺴﻤﺖ:ﻧﺎم ارزﻳﺎب:  
           
 ردﻳﻒﺧﻄﺮ ﻋﻠﺖﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺪتاﺣﺘﻤﺎلﻋﺪد رﻳﺴﻚﭘﻴﺎﻣﺪاﻗﺪام ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ
 ١         
 ٢         
 ٣         
 ٤         

ﺷﻜﻞ ١: ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش HAZID

ب) ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ

ﺑﻤﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪى رﻳﺴﻚ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪ ه اﻧﺪ. HAZID ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻄﺮات ﺑﺎرز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روى دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮاﺗﻰ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد آن ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻰ ﻛﻪﻣﻨﻄﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﻧﺪ ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرز ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن رﻳﺴﻚ آﻧﻬﺎ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻄﺮات ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻄﺮات ، ﺑﺎرز ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،٢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ: ﺷﺪت ((Severity و اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل (Increasing Probability) ﺧﻄﺮ . ﺷﺪت ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻘﺪار آﺳﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد ﻧﻤﺮه دﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

جدول 1: ماتریس ارزیابی ریسک HAZID

ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ) HAZIDﺟﺪول١)،

رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و محیط زﻳﺴﺖ (HSE) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻰ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، اﻳﻤﻨﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ج)اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ

ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪى آﻧﻬﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ اراﺋﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى رﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد. 

ﻧﺘﺎﻳﺞ

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ، ٤١ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ اﻳﻤﻨﻰ و ٣٥ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ (ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻮﺟﻮد) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(ﺟﺪول٢). در ﻣﺠﻤﻮع از ٧ واﺣﺪﻛﺎرى و ٦ رده ﺷﻐﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ؛ ٥٢ ﻧﻮع رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ٨٦ ﻧﻮع رﻳﺴﻚ اﻳﻤﻨﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ، ارزﻳﺎﺑﻰ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮔﺮدﻳﺪ (ﻧﻤﻮدار ١).

رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و محیط زﻳﺴﺖ (HSE) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌات پیشین ﺑﺮ روى اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻰ آب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺳﻼﻣﺖ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻰ آب اﻗﺪام و ﺧﻼء ﻧﻈﺎرﺗﻰ و آﻣﻮزﺷﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻰ ﻃﻴﻒ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻠﻞ آن ؛ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻳﻤﻦ ﺳﺎزى ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ و ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷد.

اﺟﺮاﻳﻰ ﺳﺎزى و ﺗﺪاوم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزى و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎى ﻣﺨﺎﻃﺮات HSE ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى آﺗﻰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، اراﺋﻪ راهﻛﺎرﻫﺎى اﺻﻼﺣﻰ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات و رﻳﺴﻜﻬﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪه ، ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮى ﻛﻠﺮ در ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت پیشین ﺑﺮ روى اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻰ دارد. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌات گذشته بر روى اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﻳﺰد، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﻠﺮزﻧﻰ آب، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدى و دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻰ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ و ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب آﻟﻮده ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻤﺴﺎزى آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.

ﻛﻨﺘﺮل PH اﺳﺘﺨﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮورى اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎده ﮔﻨﺪزدا ﻻزم اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺷﻨﺎﮔﺮان و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه رﻳﺴﻚ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﻮدار ١: ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪهﺑﺮﺣﺴﺐواﺣﺪﻫﺎ

 

ﺟﺪول ٢: ﺧﻄﺮات HSE ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ

 ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
١ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﻴﻂﺷﺴﺘﺸﻮى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن
٢ﺳﺮﺧﻮردن روى ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂﭘﺎك ﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻰ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
٣اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪورود وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
٤ﻏﺮق ﺷﺪنﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ادرار
٥اﺳﻴﺪزﻧﻰ آبﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ
٦ﺳﻘﻮط در آﺑﺮاه ﻫﺎﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ
٧ﺷﻮﺧﻰ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺟﺎﺣﺮارت ﺑﺎﻻى آب اﺳﺘﺨﺮ
٨ﺳﻘﻮط ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻔﻰدﻣﺎى ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻴﻂ
٩ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﮔﺮﻳﺘﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻋﺪم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
١٠ﺳﻘﻮط در ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺴﺎبPH ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
١١ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺟﺖ آب ﺑﺎ ﺻﻮرتﻛﺪورت ﺑﺎﻻ
١٢ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪارى ﻧﺎﻛﺎﻓﻰورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﻛﺘﺎﻧﻰ
١٣ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتاﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﺣﻴﻦ ﺷﻨﺎ
١٤ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎى ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب
١٥رﻫﺎ ﺷﺪن ﻛﻠﺮ ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻂﺷﺴﺘﺸﻮى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
١٦ارﺗﻌﺎش ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﺳﺮوﺻﺪا در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ
١٧ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪاى ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﭘﺮﻛﻨﺪﮔﻰ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﺷﻨﺎﮔﺮان در ﺣﻤﺎم
١٨ﮔﺮﻣﺎى ﺑﺎﻻى ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ادرارى
١٩اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻰاﺳﺘﻔﺮاغ در آب و اﻧﺪاﺧﺘﻦ اب دﻫﺎن در اﺳﺘﺨﺮ
٢٠روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﮔﺰش ﺣﺸﺮات ﻣﻮذى
٢١ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرىﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎت ﻫﺎى ﺑﺪون ﻣﻬﺎرت
٢٢ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎعﺷﻠﻮﻏﻰ اﺳﺘﺨﺮ (ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ)
٢٣ﺣﺮﻳﻖﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
٢٤ﻋﺪم وﺟﻮد MSDSﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
٢٥ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰاتوﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
٢٦ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻮﻳﻰ
٢٧ﺣﻔﺎظ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﮔﻨﺪزداﻳﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻔﺶ ﻫﺎ
٢٨ﭘﻠﻪ ﻫﺎى ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﮔﻨﺪزاﻳﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺪ ﻟﻴﺎس
٢٩ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎرىاﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ (ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ، ﺑﺎزوﺑﻨﺪ)
٣٠ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﺣﻴﻦ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻋﻤﻮﻣﻰورود ﻣﻮاد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
٣١ﺳﻘﻮط ﺑﺎر روى ﻓﺮد ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ
٣٢اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮاتﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در ﻫﻮاى اﺳﺘﺨﺮ
٣٣ﮔﻴﺮاﻳﺶ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻦﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺮان داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ
٣٤ﻧﮕﺎه ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرورود اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ از ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
٣٥اﺳﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺣﻴﻦ ﺷﺎرژ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢﻟﺰوم ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎ ﺷﻮى ورودى و ﺗﺎﻣﻴﻦ روزاﻧﻪ ﻛﻠﺮ آن
٣٦ﺳﻘﻮط درب ﺳﻨﺪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ روى اﻋﻀﺎء ﺣﻴﻦ ﺑﺴﺘﻦ آن 
٣٧ﺳﻘﻮط ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎى ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ روى ﻓﺮد 
٣٨ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺨﺮ 
٣٩ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻰ اﺿﻄﺮارى 
٤٠وﺟﻮد ﻣﺪارﻫﺎى اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ارﺗﻔﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ٣ ﻣﺘﺮ از 
٤١اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ اﻳﻤﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻰ اﺿﻄﺮارى 
٤٢اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪاوم ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﻨﺪزداﻳﻰ 

ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻰ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻮﻧﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻰ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻰ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى رﻳﺴﻚ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ؛ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﻴﺪزﻧﻰ آب ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان و دﻣﺎى ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ رﻳﺴﻚ رﺗﺒﻪ 3E را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻰ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى رﻳﺴﻚ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ؛ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ، اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺣﻴﻦ ﺷﺎرژ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ رﻳﺴﻚ رﺗﺒﻪ 3E و 4D را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﺧﻄﺮات ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ (ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل) ﺑﺎ ١٨ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺧﻄﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب)ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻰ ٦٩ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺧﻄﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺧﻄﺮات ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل) ﻛﻪ ١٣ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺧﻄﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ و ﺑﻮى ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺷﺴﺘﺸﻮى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن و ﭘﺎك ﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻰ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد داﺷﺖ.

 

راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ

  • ﭘﻮﻳﺎﺳﺎزى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﻄﺮات در اﺳﺘﺨﺮ
  • ﺑﺮﻗﺮارى دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ.
  • ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ
  • اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﻴﺎء و ﺑﺎرﻫﺎ.
  • اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدى ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • ﺑﺮرﺳﻰ اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺪاوم ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق
  • اﻳﻤﻦ ﺳﺎزى ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻧﺼﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • آﻣﻮزش ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺷﻨﺎﮔﺮان
  • ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ((HSE در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﻰ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﻚ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮ دارد و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻰ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﻳﻜﻰ از روش ﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﻄﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ  HAZIDﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮات و ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﻳﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. در واﻗﻊ اﻳﻦ روش ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﻪ دو روش ﻛﻠﻰ و ﺟﺰﺋﻰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻫﺪف اﺻﻠﻰ و اﺟﺮاﻳﻰ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺬف و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻰ، ﻃﺮاﺣﻰ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻬﺪارى، ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮدن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از روش HAZID در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ دﻗﻴﻖ ﺧﻄﺮات HSE ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ دﻗﻴﻖ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه ، ﻃﻴﻒ وﺳﻌﻰ از ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن HSE ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ دﻗﻴﻖ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

مقالات مرتبط
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید