سیستم ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮ Swimming Pool Ventilation

سیستم ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮ Swimming Pool Ventilation

خلاصه مطلب
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻬﻮﻳﻪ در استخر، نه‌تنها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻓﻀﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ ﻛﺎﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻى رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد پیش‌بینی ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ...

جدول سر تیترها

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻬﻮﻳﻪ در استخر، نه‌تنها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻓﻀﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ ﻛﺎﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻى رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد پیش‌بینی ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ از ﻗﺒﻴﻞ رختکن‌ها، دوش‌ها، مکان‌های شست‌وشو، ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا از یک‌سو ﺑﺮاى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ اﻛﺴﻴﮋن جذب‌شده ﻃﻰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ است و از ﺳﻮی دیگر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ،ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ، ﺑﺨﺎر آب پخش‌شده، ﺑﻮﻫﺎى ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر می‌آید. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ ٥ ﺗﺎ ٦ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن خطرآفرین ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان ٥/٠ درﺻﺪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در ﻫﻮاى ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﻘﺪار ٢/٢ ﺗﺎ ١١ مترمکعب در ﺳﺎﻋﺖ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ) ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺑﻮﻫﺎى ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك نیست وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎى منتشرشده در ﻓﻀﺎى اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺧﻮرﻧﺪﮔﻰ زﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮ تأسیسات ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.

به‌طورکلی، ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮ را می‌توان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:

  1. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻧﺘﺸﺎر فراوان ﺑﻮﻫﺎى ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﻀﺮ
  2. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺎﺳﻰ آن
  3. ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن رﻃﻮﺑﺖ
  4. تأمین ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺟﺪول ٨ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮورى را در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻀﺎ ﻣﺸﺨﺺ می‌نماید.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ورودى ﻫﻮاى ﺗﺎزه و درﻳﭽﻪ ﻫﻮاى اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻘﻒ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد زﻳﺮا به‌گونه‌ای ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻮا ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو درﻳﭽﻪ اﻳﺠﺎد می‌گردد. در رختکن‌ها، درﻳﭽﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﺑﻮﻫﺎى ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺷﺪه از جوراب‌ها و دﻳﮕﺮ پوشش‌های ﭘﺎﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺒﻴﻪ درﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻰ، معمولاً ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻛﻤﻚ می‌نماید وﻟﻰ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آن ﺑﺎﻳﺪ به‌گونه‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ دور از دﺳﺘﺮﺳﻰ خراب‌کاری‌های ﻋﻤﺪى ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ شست‌وشوى ﻛﻒ ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻠﻰ وارد ﻧﻴﺎورد.

ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ به‌صورت ٢٤ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻃﻮل مدت‌زمانی ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده نمی‌شود می‌توان ﻣﻴﺰان آن را ﻛﺎﻫﺶ داد.

استاندارد میزان ﻫﻮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻀﺎ

ﻧﻮع ﻓﻀﺎﺣﺠﻢ در ﺳﺎﻋﺖ
دﻓﺘﺮ٣
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ١٠
اﺳﺘﺨﺮ٨
رﺳﺘﻮران٤
رﺧﺖﻛﻦ٤
ﺗﻮاﻟﺖ٥
مقالات مرتبط
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید