شفاف کننده آب استخر

PM-614 ALGIBON

درخشان و شفاف کننده آب

حذف جلبک‌های موجود در آب

دفع حشرات آبزی

جلوگیری از ایجاد کف و فوم

میزان مصرف: ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ مترمکعب از آب

روش استفاده:

  • قبل از استفاده با تست کیت میزان فسفات چک شود.
  • اگر میزان فسفات بیش از ۲۰۰ ppb باشد، جهت کاش آن از PM-675 PHOS-OUT 3XL استفاده کنید.
  • محدوده PH آب باید بین ۷/۲ – ۷/۶ باشد
  • در هنگام روشن بودن پمپ تصفیه مستقیما داخل آب استخر بریزید.
  • در شروع راه اندازی استخر: ۲ لیتر به ازای ۱۰۰ متر مکعب از آب استخر
  • در زمان بهره برداری: ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب از آب استخر
دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!