تبدیل چسبی UPVC

تبدیل UPVC جهت اتصال دو لوله با قطرهای مختلف و در راستای هم مورد استفاده قرار می گیرد .

این اتصال چسبی می باشد .