تبدیل چسبی UPVC

تبدیل چسبی UPVC جهت اتصال دو لوله با قطرهای مختلف و در راستای هم مورد استفاده قرار می گیرد .