تبدیل یکسردنده UPVC

اتصالی که به صورت یکسردنده می باشد .