رطوبت سنج و دماسنج

رطوبت سنج و دماسنج برای اندازه گیری رطوبت نسبی و دمای اتاق سونا