رینگ چسبی UPVC

رینگ در جهت نگهداری و فیکس کردن شیر پروانه ای مورد استفاده قرار می گیرد .