زانو رزوه ای UPVC پیمتاش

زانو رزوه ای UPVC یکسردنده

اتصال زانو رزوه ای UPVC یکسر دنده برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 یا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد که یکسر آن رزوه ای می باشد.

زانو رزوه ای UPVC دو سردنده

اتصال زانو رزوه ای UPVC دوسر دنده برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد ، این اتصال به صورت دو سردنده ای می باشد.

زانو یکسرمغز ( چپقی )

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال به صورت یکسر مغزی می باشد.

(4.6) [17 رای]