سراه رزوه ای UPVC

از سراه رزوه ای UPVC جهت انشعاب گیری استفاده می شود .