اطلاعات تکمیلی

سر جاروی Elite-k902 : هشت چرخ ۳۵ سانتیمتری با دستگیره آهنی
سر جاروی Elite-k894 : دوازده چرخ ۴۸ سانتیمتری با دستگیره آهنی
سر جاروی Elite-k763 : دوازده چرخ ۴۸ سانتیمتری با دستگیره پلاستیکی

سر جاروی Elite-k763