سر جارو استخر سری Evolution

سر جارو استخر سری Evolution

  •  قابلیت برگشت آب به استخر 
  • جلوگیری از هدر رفت آب
  • جلوگیری از چرخش شلنگ
  • ،مجهز به توری جهت افزایش کیفین فیلتراسیون
(5) [7 رای]