سنگ هیتر HARVIA فنلاند

سنگ هیتر سونا جهت ذخیره انرژی حرارتی و پخش آن در سونا بکار می رود.
به این نکته دقت داشته باشید که هر سنگی مناسب سونا نیست و سنگ سونا می باید انرژی متناسبی را در خود ذخیره کرده و تحمل شوک حرارتی را داشته باشد

اطلاعات تکمیلی
  • فقط از سنگهای گوشه دار استفاده شود.
  • قبل از قرار دادن سنگها در هیتر گردو غبار آن شسته شود.
  • این سنگها مانع تابش حرارتی مستقیم المنتها به اطراف می شود.بخصوص در گوشه ها که المنتها به توری نزدیک می باشند.
  • با فاصله جادادن سنگها در وسط هیتر باعث ایجاد جریان بهتر هوا در میانه هیتر که منجر به گرمایش بهتر اتاق سونا می شود.
  • سنگها به هیچ عنوان بر روی هیتر پرت نشوند.
  • هیچگاه سنگها در بین المنتها اهرم نشوند و سنگها طوری چیده شوند که المنتها بصورت صاف و عمود باشند.
  • هیچگاه یک توده بزرگ از سنگ ها را بر باالی هیتر جمع نکنید.
  • شئ یا وسیله ای در نزدیک هیتر یا فضای بین سنگها نباید باشد تا جریان هوا بتواند گردش داشته باشد.
  • بدون پوشش ماندن المنتهای حرارتی می تواند مواد قابل احتراق را به مخاطره بیاندازد حتی اگر خارج از فاصله ایمنی باشد.