سه راه UPVC چسبی

از این وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی ۹۰ درجه – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سه راهی 90 درجه UPVC

  • سه راهی قائم که سه راهی مساوی نیز نامیده می شود اتصالی است که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد . این سه راهی هم به صورت چسبی،هم یکسردنده و هم سه سر دنده موجود می باشد.

سراهی 45 درجه UPVC

  • از این اتصال جهت انشعاب گیری با زاویه ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی تبدیل UPVC

  • جهت اتصال انشعابهای فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال در اندازه های تبدیلی گوناگون و به صورت چسبی،یکسردنده موجود می باشد .

سه راهی ناف دنده

  • از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود .