شیر صافی FIP ایتالیا (SEDIMENT STRAINER)

شیر صافی FIPایتالیا سری RV، عبور ذرات جامد موجود در سیال را به وسیله یک صافی محدود می کند.

  • شیر صافی FIP در هر موقعیتی (عمودی/افقی) می تواند نصب شود. اطمینان حاصل کنید که علامت فلش روی بدنه، جهت جریان سیال را نشان دهد و صافی رو به پایین قرار گرفته باشد. برای جلوگیری از آسیب به صافی شیر، باید از یک شیر خودکار مناسب برای جلوگیری از برگشت جریان بر روی خط نصب شود.
  • شیر صافی با بدنه شفاف نباید در محیط هایی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند قرار بگیرد. چراکه بدنه شفاف شیر نور خورشید را از خود عبور می دهد و باعث رشد جلبک ها و میکروارگانیسم ها و همچنین کاهش طول عمر شیر می شود.
  • در صورت نصب این نوع شیر صافی در نزدیکی پمپ، باید از آن در برابر لرزش ناشی از پمپ محافظت گردد.
  • همواره از تمیز بودن صافی شیر اطمینان حاصل نمایید.