فلنچ آببند UPVC

صفحه مدور و لبه دار که به منظور اطمینان از آببندی لوله از دیواره ها و کف استخر استفاده می شود .

(5) [1 رای]