مغزی PIMTAS – UPVC

مغزی PIMTAS – UPVC شامل مغزی رو پیچ ساده – روپیچ توپیچ تبدیل و روپیچ تبدیل می باشند . از مغزی همانند بوشن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود.

(4.8) [19 رای]