کلرزن خطی in line 4 کیلوگرمی K567BX/HC

نصب کلرزن خطی موجب می‌شود که کلر براساس زمانبندی از پیش تعیین شده و در دوزی مشخص به استخر افزوده شود. توصیه می‌شود به جای کلرزن‌ شناور از کلرزن‌ خطی استفاده کنید تا از تماس مستقیم کودکان با کلر پیشگیری شود.