کپ چسبی UPVC

اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی بکار می رود .

این اتصال به صورت چسبی می باشد.