کیت KIT Auto

این کیت شامل سنسور PH و پمپ تزریق می باشد که با استفاده از آن می توان PH آب را کنترل و تنظیم کرد .