گریل سیرکوله هوا

این گریل جهت هیترهای هارویا مدل وگاپرو و کلاب استفاده میشود