PM-410 OXISHOCK

  • افزایش دهنده پتانسیل اکسید کنندگی آب بدون استفاده از کلر
  • مناسب جهت ایجاد شوک برای از بین بردن آلودگی های آب استخر
  • بدون ایجاد حساسیت پوستی
(4.1) [8 رای]