PM-420 ACTIBON SHOCK

فعال کردن کلر موجود در آب استخر (به خصوص در استخرهایی که آب آنها کلر به خود نمی گیرد)