PM-503 DICLOR

PM-503 DICLOR با خلوص ۵۵ درصد مناسب برای ایجاد شوک کلر سریع جهت از بین بردن تمام آلودگی های میکروبی

(4.3) [9 رای]