PM-607 RESTICLOR

حذف کننده میزان زیاد کلر در آب استخر که جهت حذف کلر باقی مانده اضافی در آب استخر به ویژه پس از شوک کلر مناسب است. افزایش میزان کلر باقی مانده به میزان بیش از ۳ ppm در آب استخر برای سلامت شناگران مضر است. با استفاده از این محصول میت وان بدون نیاز به تعویض آب، کلر اضافی را از آب استخر حذف نمود.

 

(4.2) [10 رای]