PM-634 ALGIKLEAN

  • حذف کننده جلبک هنگام راه اندازی استخر در ابتدای فصل  
  • جلوگیری از رشد جلبک و شفافیت آب
  • حذف کننده باکتری های مدفوعی در آب استخر مانند سودموناس و استافیلوکوکوس
  • سازگار با شوک کلر و حذف کننده کف و فوم در استخر و جکوزی