PM-663 CLEANPOOL

  • شفافیت بی نظیر آب استخر
  • استفاده از این قرص پس از پسشویی (backwash) فیلتر توصیه می شود.