PM-675 PHOSE-OUT3XL

  • حذف موثر فسفات (خوراک جلبک ها) از آب تا ۱۰۰۰ ppb : وجود فسفات در آب باعث رشد جلبک شده، آب استخر را سبز می کند و باعث افزایش مصرف مواد گندزدای آب همانند کلر و کاهش اثر آنها می شود.
  • کاهش مصرف گندزدا
  • شفاف کننده آب
  • جهت استفاده در استخرهای عمومی به ویژه روباز در ابتدای فصل
اطلاعات تکمیلی

میزان استفاده :۰٫۶ لیتر به ازای ۱۰۰ متر مکعب آب

در طی مدت ۳۶ ساعت آب سبز استخر را شفاف کرده و چنانچه به صورت همزمان از Ultra clear هم استفاده شود، در طی مدت 6 ساعت آب استخر را شفاف می کند.

نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید