کلرزن نمکی استخر BSPOOL

title-line

گندزدایی آب استخر توسط کلرزن نمکی استخر BSPOOL شما را قادر می‌سازد که استخرتان را بطور کامل و بدون استفاده از مواد شیمیایی گندزدایی کنید.

استفاده از سیستم های کلرزن نمکی یکی از روش های نوین گندزدایی آب استخر است. در این روش، واکنش الکترولیزی ساده‌ای اتفاق می‌افتد که طی آن نمک تجزیه شده و هیپوکلریک اسید تشکیل می‌شود. هیپوکلریک اسید، یک میکروب کش بسیار قوی است و تمام میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد. در این سیستم، نیازی به اضافه کردن نمک نیست چرا که در این چرخه، نمک احیا می‌شود و تنها در صورت تخلیه بخشی از آب استخر و یا کم شدن غلظت نمک به دلیل پسشویی متعدد فیلتر، پس از چندین ماه نیاز به اضافه کردن درصدی نمک به آب می‌باشد.