اتصالات UPVC
بوشن چسبی UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

بوشن مغزی UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

بوشن یکسردنده UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

فلنچ آببند UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

تبدیل یکسردنده UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

سرشلنگی UPVC

برند : پیمتاش ترکیه

بست لوله UPVC

برند : پیمتاش ترکیه