اولین وبینار تخصصی میراب آرین با عنوان “بررسي روش هاي مختلف گندزدايي آب استخرهاي شنا”